Kullanıcı Verilerini Koruma Kanunu (KVKK)

Bilgilendirme
EXPO 365 ULUSLARARASI FUARCILIK HİZMELETERİ AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni'nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu olan ve "Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi Nurol Plaza No 255 B2 Sarıyer / İstanbul adresinde yer alan Expo 365 Uluslararası Fuarcılık Hizmeleri A.Ş ("Expo 365" veya "Şirket") nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

1. ( * ) Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Expo365 tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında toplanan ad-soyad gibi kimlik, kredi kartı gibi finans, çalıştığınız firma gibi özlük ve e-posta adresi, telefon numarası gibi iletişim kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde; etkinliğe kayıt olabilmeniz ve katılım sağlayabilmeniz amacıyla işlenmektedir.

2. ( * ) İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı
Kişisel verileriniz, Kanun'a uygun olarak talep edilmesi halinde resmi kurum ve kuruluşlara, ve bu amaçla bağlantılı olarak iş ortaklarımıza aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir.

3. ( * ) Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz tarafınızca doldurulmakta olunan formlar vasıtasıyla otomatik olmayan yöntemle toplanmaktadır. Kanun'un 5/2 (c) hükmü uyarınca bir sözleşmenin kurulması için tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılmak suretiyle işlenmektedir.

4. ( * ) Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız
Kanun'un 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) Kanun'a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizle ilgili her türlü talebiniz için:
expo365@hs01.kep.tr